Att skapa en tecknande miljö
TILL PERSONAL I FÖRSKOLAN

Har du några råd till personal i förskolan som fått veta att ett barn i behov av tecken ska börja?

  • Gör upp en noggrann planering innan barnet börjar – börja teckna innan inskolningen.
  • Så fort man vet att ett barn som ska börja är i behov av tecken så är mitt råd att ni redan då börjar teckna tillsammans i barngruppen. Då har både personal och barn fått pröva på hur det är att kommunicera med tecken innan barnet kommer och det blir inte så fokuserat på att det är för just det nya barnets skull som man tecknar. Börja jobba med veckans tecken (flera), sjung teckensånger, lär ut lekfraser, märk upp leksakslådor och möbler med teckenbilder.
  • Planera inskolningen mycket noga. Ett barn som inte utvecklar tal som för­väntat behöver knyta extra bra kon­takt med ett par vuxna som under inskolningsperioden avsätter extra tid för att lära sig barnets kommunikationssätt. Även om all personal har ansvar för alla barns ut­veckling på förskolan, bör särskilt ansvar­iga pedagoger utses, med ett extra ansvar för det fortsatta arbetet och för att hålla i kontakterna med föräldrar, specialpedagog, rektor/föreståndare och personal från andra verksamheter, till exempel habiliteringen eller logoped­mottagningen.
  •  Låt inskolningsperioden ta tid, gärna en termin. Det innebär att föräldrarna är med den tid som krävs, därefter är det främst de ansvariga pedagogerna som ges möjligheten att fortsätta introducera barnet i olika aktiviteter och lära sig barnets sätt att kommunicera och bygga vidare på barnets kommunikation. De ansvariga pedagogerna som under inskolningsperioden arbetar med barnet planerar sedan tillsammans med sina kollegor aktiviteter och material efter barnets behov. Det handlar om att verkligen möta barnet där det är och bygga vidare på och utveckla den kommunikation som barnet har. Försök att hitta det barnet är intresserad av, detta är det lättaste sättet att motivera barnet till spontan kommunikation och få barnet att känna sig uppskattat. Introducera andra barn i leken, helst bara ett barn till en början och sedan ytterligare några. Planera verksamheten så att den passar alla barn! Anpassa inte barnen så att de passar in i aktiviteterna! Alla barn ska kanske till exempel inte vara med under hela aktiviteten. Planera istället för om barnet ska vara med i början eller slutet av en aktivitet. Det ska vara tydligt för barnet vad det ska göra så att det inte blir ett misslyckande att inte vara med hela tiden.

Om barnet redan går på förskolan när man inser eller misstänker att barnet behöver ett komplement till talet i sin kommunikativa och språkliga utveckling, vad kan man göra då?

Tänk ungefär på samma sätt som för ett barn som är nyinskolat. Utse en huvud­ansvarig som håller i alla kontakter och som också får tid för att vara mer tillsammans med barnet och på så sätt lära känna barnets befintliga kommunikation. Det är aldrig fel att börja med tecken. Vänta inte på att någon annan bestämmer vad ni ska välja för kommunikationssätt och vilka ord ni ska teckna.

 

Vad kan man mer tänka på i förskole­verksamheten när det gäller tecken?

  •                        Integrera teckenanvändandet i allt arbete på förskolan så att det inte blir ett extrajobb utan en del av ert vanliga arbete med förskolebarnens kommunikations- och språkutveckling. För att detta ska bli en verklighet behövs tid för planering och utbildning. Självklart bör all personal gå teckenkurs. Eller som en mamma sa: ”Mitt barn ska väl också ha samma möjlighet som andra barn att välja vem han/hon vill kommunicera med och alla i personalgruppen ska väl kunna kommunicera med mitt barn.” Som personal på förskolan har du ett stort ansvar för hur barnen upplever kommunikation med tecken, att det inte är något konstigt utan ett sätt att prata på. Det innebär att all personal deltar i tecknandet så att barnen kan ”prata” med all personal utan tolk. Och tänk på att alla barn behöver förebilder, så ha för vana att teckna i alla situationer. Barnet som behöver tecken lär sig mycket av att se andra använda tecken till varandra: barn-vuxen, barn-barn, vuxen-vuxen.
  • Planera lekar där tecken blir ett naturligt redskap i leken. Lär till exempel på sam­lingen ut olika moment i en rollek, lär ut vilka tecken och fraser som barnen kan använda i leken.
  • Planera ”egentid” för barnet tillsammans med en vuxen. Barn som inte talar har enligt min erfarenhet allt för få möjligheter att komma till tals när många barn är i närheten. Lek tillsammans. Lek till exempel turtagningslekar, imita­tionslekar, rollekar, läs och spela spel. Förbered barnet på sånger, teman och lekar som ni planerat för hela barn­gruppen.
  • Undvik att ”passa” barnet, men var i barnets närhet och vägled vid behov barnet till meningsfull sysselsättning och lek med andra barn.
  • Informera barngruppens föräldrar och skryt om och var stolta över att ni är en tecknande förskola. Sätt en informa­tionstavla om detta väl synligt för andra besökare på förskolan. Sätt upp veckans tecken (flera) väl synligt för alla.
  • Använd tecken i gruppen även när det barn som är mest i behov av tecken inte är närvarande.