Att skapa en tecknande miljö
TILL PERSONAL I SKOLAN

Vilka tips och råd kan du med din erfarenhet ge till personal inom skolan?

Titta på mina råd som gäller när ett barn ska börja förskolan. Och planera redan från början in möten för att underlätta samarbetet mellan barnens olika miljöer. För barn som använder TAKK är det extra viktigt att personerna i alla de miljöer som barnet vistas samverkar med varandra. Det kan annars vara svårt att hålla alla informerade om vilka nya tecken som används eller som man planerar att lära in.

Barn som kommer från en tecknande miljö i förskolan behöver oftast fortsätta med tecken i skolan. Om användandet av tecken minskar eller försvinner så riskerar barnets möjlighet till inlärning att minska. Även om barnet utvecklat sin språkliga förmåga i form av tal så är tecken vid till exempel instruktioner och nyinlärning till stor nytta. Barn/ungdomar som använder/behöver tecken har mycket lättare att koncentrera sig och följa med i undervisningen om lärarna tecknar samtidigt som de undervisar eller informerar om något. Andra erfarenheter jag vill dela med mig av är:

  • För att en elev ska ges de bästa för­ut­sättningarna och möjligheterna att nå målen i förskolans och skolans kursplan så bör all personal runt eleven få utbildning i tecken. Det gäller både klasslärare, assistenter, andra lärare och annan personal på skolan som eleven kommer i kontakt med. De bör också få information om vad TAKK innebär för barnets möjligheter att kommunicera och utvecklas till en självständig individ.
  • Tänk på att inkludera alla elever i tecknandet – det är utvecklande för alla och skapar förutsättningar för bättre kommunikation mellan alla elever i klassen. Tänk dig att det bara är en elev i klassen som aktivt använder/behöver tecken, då måste de andra i klassen lära sig tecken så att hon/han har en chans att kommunicera med sina kamrater utan att använda en vuxen som tolk. När eleven ska redovisa ett arbete som han/hon gjort så är det självklart en fördel om de andra barnen förstår vad det handlar om!
  • Och om igen – sluta inte teckna även om eleven börjar tala. Ett barn med inlärningssvårigheter behöver ofta fortsatt teckeninlärning för att utöka sitt ordförråd och för att utvidga samtalsämnen och hålla den röda tråden i ett samtal.
  • Det kanske inte är möjligt för alla att hålla samma nivå på tecknandet, men genom att sätta upp veckans tecken (flera) på olika ställen i skolan så ger det en möjlighet för många att lära sig nya tecken. Andra idéer är att presentera dagens lunch med bild och tecken och att märka upp lokalerna med teckenbilder. Låt fantasin flöda!

TILL CHEFER i FÖRSKOLA och SKOLA

Vilka erfarenheter kan du dela med dig av till chefer inom förskola och skola?

När ett barn som använder eller förväntas använda tecken ska börja på en förskola/skola i ditt område, planera då starten noggrant så att tecknandet blir en naturlig del av arbetet för personalen. Mitt råd är att tillsätta en extra resurs till gruppen samtidigt som barnet börjar. Vänta inte för att se hur det går. Om arbetssättet är nytt för personalen tar det tid, både att lära känna barnet och att lära sig ett nytt sätt att kommunicera. En bra start innebär färre misslyckanden, missförstånd och frustration hos både barn och vuxna och ett eventuellt minskat behov av extra resurs i framtiden. Sen tycker jag också det är viktigt att:

  • Köpa in material med tecken för att underlätta för personal och kamrater att förbereda sig.
  • Möjliggöra för personalen att kontinu­erligt gå teckenkurser. Satsa även på handledning i TAKK till personal­gruppen i samband med denna utbildning. Om någon eller några i personalen inte deltar i teckenundervisningen är det viktigt att se till att även de får information om varför tecken används, hur tecken fungerar och att skapa en inspirerande och motiverande miljö för lärandet.
  • Kommunen bör ansvara för att personal inom förskola och skola får kontinuerlig utbildning i tecken. Utbildning i AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) borde också vara en självklarhet i utbildningen till förskollärare, specialpedagog och special­­lärare.
  • Och sist, men inte minst: Kom ihåg att tecken är inte bara bra för barn med funktions­nedsättning. Barn med fler­språkighet, små barn och barn som är försenade i sin språkutveckling har också stor nytta av att det talade språket förtydligas med tecken.

Det viktiga är att se tecken som något som gagnar ALLA barnen i gruppen!