Rätten till ett språk

Utdrag på temat språk och kommunikation hämtade ur olika lagar och styrdokument

Utdrag ur FN:s konvention

om barnets rättigheter

 • Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

 • Artikel 6

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

 • Artikel 23

Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.

Konvention om barnets rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989

 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.”

Förskolans Läroplan Lpfö 98

 

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.

Mål och riktlinjer, Skolans läroplan Lpo 94

 

Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska.

Värna språken – förslag till språklag, SOU 2008:26

 

Tillgången till språk är en förutsättning för en levande demokrati där medborgarna deltar i det offentliga samtalet och i skilda sammanhang gör sina röster hörda.

Värna språken – förslag till språklag, SOU 2008:26

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,
 • utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar,
 • utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

Förskolans Läroplan Lpfö 98

 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål och riktlinjer, Skolans läroplan Lpo 94

 

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Läraren skall

 • utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling

Skolans läroplan Lpo 94

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §).

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

Skolans läroplan Lpo 94

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skolans läroplan Lpo 94